Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка

Трансстрой-Бургас” АД е създадено през 1934 година, като “Морска строителна секция” - Бургас. През 1953 год. е преобразувано в “Строителна ж.п. секция” - Бургас,
а през 1956 год. е преименувано на “Строителен район по транспорта - Бургас”. След това дружеството действа като район, строително управление и стопанско предприятие в системата на ДСО “ТРАНССТРОЙ”. На тази основа през 1994 год. се образува “Трансстрой-Бургас”ЕООД, преобразувано последователно през 1995 год. в “Трансстрой-Бургас” ЕАД и през 1997 год. в “Трансстрой-Бургас” АД.
През своята 70 годишна дейност фирмата е изпълнила редица строителни обекти с регионално и национално значение от хидротехническото, пристанищно, промишлено, пътно и железопътно, аеродрумно, жилищно и културно-битово строителство.
В областта на хидротехническото и пристанищното строителство "Трансстрой-Бургас" е изпълнил множество хидротехнически съоръжения, като:
корекции на реки, брегоукрепителни диги, дамби, буни, контрафорси, укрепителни банкети, мостови съоръжения, подпорни стени, оградни съоръжения от най-различен вид и тип, вълнобойни стени, кейови стени, открити и закрити канали за различни цели, пречиствателни съоръжения, както и съпътстващите ги водопроводни и електро-монтажни работи.

Професионализъм и качество
В “Трансстрой-Бургас” АД работят над 200 висококвалифицирани специалисти и работници, способни да изпълняват строежи при разнообразни и сложни топографски, инженерни и хидро-геоложки условия.
Фирмата разполага със собствена професионална леководолазна група и със специализирана геодезическа група, оборудвани със съвременни технически средства.
В изпълнените обекти е налице висок професионализъм. Доброто качество и спазените гаранционни срокове на изпълнените обекти определят дружеството като коректен и желан партньор за изпълнение на проекти с различна степен на трудност..
В съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2000Трансстрой-Бургас” АД внедри "Система за Управление на Качеството" и притежава сертификат от
Moody International Cerification GmbH
.
Системата за управление на Качеството се прилага в следните области:
  • Строителство и ремонт на: железопътни линии, пътища, пристанища, летища, сгради, хидротехнически и морски съоръжения, електропроводи, тръбопроводи и специални конструкции.
  • Производство на: бетонови смеси, тухли и железобетонни елементи, армировка, метални и дървени заготовки.
  • Изпълнение на: проекти и услуги с тежка строителна и железопътна механизация и автотранспорт.
  • Пристанищни услуги и дейности и обработка на генерални товари.
Ръководството на “Трансстрой-Бургас” АД декларира, че политиката по качеството е неделима от цялостната политика за формиране на ценностна система, поведение и култура за успех на фирмата:
Ние ще се запознаваме с исканията на нашите клиенти, ще разбираме какво им е необходимо и ще балансираме техните потребности и очаквания с тези на нашите доставчици, персонал, акционери и на обществото, стремейки се към достатъчно удовлетворяване на всички страни”.
От "Политика по качеството"
Форма на управление на дружеството

Трансстрой-Бургас” АД е с двустепенна форма на управление. Органите на управление са регламентирани в чл. 26 от Устава на дружеството. Акционерното дружество се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

Надзорният съвет е в състав:

  1. Нина Мигарова – председател на НС
  2. Милчо Киряков – член на НС
  3. Николай Георгиев - член на НС

Управителният съвет е в състав:

  1. Николай Милев – председател на УС и изпълнителен директор
  2. Гергана Николова – член на УС
  3. Валентин Борисов - член на УС

 

Членовете на Надзорния Съвет се избират от Общото събрание. То включва всички акционери с право на глас и се провежда поне веднъж годишно.

На заседание на Управителният съвет от 15.04.2009 г. бяха направени промени в Структурата на управление на "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД. Структура на управление.