Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка
Тук ще намерите информация за структурата на дружеството, за основните ни дейности и проспект на изпълнени от нас обекти.
 
25.09.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 31.10.2018г.

покана
пълномощно
протокол-13.07.2018

протокол-10.09.2018

протокол НС - 13.08.2018

мотивиран доклад25.05.2018г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2018г.
покана
протокол
НС - 30.04.2018
протокол УС - 30.04.2018
протокол НС - 10.05.2018
протокол УС - 10.05.2018
п
ълномощно
декларация  управление
доклад дейност конс. ГФО
доклад дейност
доклад одитен комитет
програма корп. управление
декларация по чл.100 ЗППЦК

доклад независим одитор
консолидиран ГФО-2017
пояснения ГФО-2017
счетоводна политика
заверени отчети


16.06.2017г.
Протоколи от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

акционерна книга
заповед
Протокол Трансстрой Холдинг АД-12.06.2017
Протокол Трансстрой-Бургас АД - 14.06.2017
Списък на акционерите


12.05.2017г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2017г.
покана
протоколи
материали-доклади
счет. информация


24.04.2017г.
Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 24.04.2017г.
протокол
заповед
декларация

списък акционери


20.04.2017г.
Съобщение до акционерите относно свикване на ИОСА
съобщение
писмо КФН
уведомление КФН


20.03.2017г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 24.04.2017г.

покана
пълномощно
протоколи

оценка

доклад

1
9.05.2016г.
Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 18.05.201
6г.
протоколПокана общо събрание на акционерите на
18.05.2016г.
покана
пълномощно
протоколи

материали


1.07.2015г.
Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 30.06.201
5г.
протокол


Покана общо събрание на акционерите на 30.06.2015г.

покана
пълномощно
протоколи
заверен ГФО2014 консолидиран
заверен ГФО2014 индивидуален
доклад на ръководството- приложение към год. доклад за дейността
доклад на одитния комитет за 2014г
доклад за дейността 2014- консолидиран
доклад за дейността 2014- индивидуален
доклад директор връзки с инвеститорите26.06.2014

Протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" на 24.06.2014
протокол
списък акционери


23.05.2014
Покана общо събрание на акционерите на 24.06.2014г.
покана
протоколи
образец пълномощни
материали
                   
Протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС” на 10.12.2013г.


списък на акционерите
протокол РГОСА 2013
 
 
Тунелите на прохода Витиня
 

В “Трансстрой - Бургас” АД работят много висококвалифицирани специалисти и работници, способни да изпълняват строежи при сложни топографски, инженерни и хидро-геоложки условия. Фирмата разполага и със собствена професионална леководолазна група и със специализирана геодезическа група, оборудвани със съвременни технически средства.

 

В изпълнените обекти е налице висок професионализъм. Доброто качество и спазените гаранционни срокове на изпълнените проекти определят дружеството като коректен и желан партньор.

В съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2000Трансстрой - Бургас” АД внедри "Система за Управление на Качеството" и притежава
сертификат за това от ÖHMI EuroCert® GmbH - Magdeburg.
Притежаваме и 2 сертификата за качество, издадени от Европейския сертифициращ орган ÖMHI EuroCert® GmbH - Магдебург:
              EN ISO 14001:2004   и   OHSAS 18001:2007

Системата за Управление на Качеството се прилага в следните области:

  • Строителство и ремонт на: железопътни линии, пътища, пристанища, летища, сгради, хидротехнически и морски съоръжения, електропроводи, тръбопроводи и специални конструкции.
  • Производство на: бетонови смеси, тухли и железобетонни елементи, армировка, метални и дървени заготовки.
  • Изпълнение на: проекти и услуги с тежка строителна и железопътна механизация и автотранспорт.
  • Пристанищни услуги и дейности и обработка на генерални товари.
 


Copyright © MultiDesign Studio. All Rights Reserved.

Виж пълното копие на сертификата Виж пълното копие на сертификата